... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

18.9.14

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Taklimat mengenai Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) kepada Guru Besar dan Penolong Kanan telah diadakan di PPD Sepang pada 27 Ogos 2014.  Setiap sekolah dikehendaki memberi taklimat kepada semua guru dan kakitangannya.

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
  1. PBPPP berhasrat menggantikan penilaian sedia ada di KPM
  2. PBPPP adalah satu kaedah penilaian:
   1. Berdasarkan Job-Based & Workplace
   2. Standard prestasi selaras dengan Goverment Transformation Programme 2.0 (GTP2.0)  & Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2015-2025
 • Anjakan ke-4 Mentransformasi Profesion Keguruan Menjadi Profesion Pilihan
 • Anjakan ke-5  Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan di Setiap Sekolah
  1. Matlamat:-
   1. Meningkatkan kecekapan & komitmen bagi melahirkan PPP berprestasi tinggi
   2. Penilaian menyeluruh yang menggabungjalin kompetensi & potensi keberhasilan PPP
  2. Objektif:- Menilai kompetensi & potensi PPP serta menilai keberhasilan (aspek peningkatan)
  3. Dilaksanakan berterusan selama setahun.  Penilaian sekurang-kurangnya 2 kali setahun
  4. Dinilai oleh 2 orang pegawai berdasarkan generik/fungsional/keberhasilan
  5. Penilaian kompetensi (Generik + fungsional), Generik- semua PPP dinilai sama.  Fungsional - berdasarkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing
Generik dan Fungsional:
D1: 20% Profesionalisme
 • Nilai profesional - 6%,
 • Sahsiah - 4%
 • Potensi - 4%
 • Keilmuan & pengetahuan - 6%)
D2: 10% Tugasan tambahan
 • Hubungan luar - 4%
 • Tugas sampingan - 6%)
D3: 10% Penglibatan
 • sumbangan - 10%
1.  bimbingan & motivasi
2.  sumbangan profesional & sosial
D4 : 60% Kemahiran
 • peranan PdP - 20%
 • Pelaksanaan PdP - 30%
 • Pentaksiran PdP - 10%

Penilaian keberhasilan (Keberhasilan) - 100%
 • Keberhasilan - mengukur peningkatan bukan pencapaian
Peningkatan - sebarang perkembangan pengetahuan/kemahiran/hasil kerja/tingkah laku
 • Keberhasilan merujuk kepada sasaran peningkatan individu
1.  Perancangan guru - Folder Rancangan Mengajar/RPH/SKT
2.  Prestasi murid - berdasarkan headcount/ToV/ETR
3.  Laporan prestasi keseluruhan murid - laporan AR
4.  Pencapaian murid/sekolah (peningkatan band/GPS)


Peningkatan markah subjek dominan/major
sekiranya terdapat lebih dari 1 peningkatan, ambil yang terbaik


Penetapan sasaran- persetujuan bersama melalui perbincangan antara PP dan PYD

Markah Penilaian kompetensi = 90% + Keberhasihan = 10%
Jumlah = 100%


  1. Diukur 3 kategori (Tinggi/Sederhana/Rendah)
Markah Prestasi
90-100 Cemerlang   Tinggi
80-89.99 Baik Sederhana
60-79.99 Sederhana Sederhana
50-59.99 Kurang memuaskan Lemah
0-49.99 Lemah Lemah
  1. LNPT masih dilaksanakan.  PBPPP dilaksanakan sepenuhnya pada 2015 apabila diluluskan
  2. Jawatankuasa PBPPP
Pengerusi : Guru Besar
Setiausaha : Penolong Kanan
AJK : PK HEM
PK Kokurikulum
Ketua Panitia
Urusetia : KPT/PT


Perlu isi  Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi (Lampiran D)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. PBPPP melibatkan 2 orang Pegawai Penilai (PP) iaitu PP 1 dan PP 2
  2. PP  & PYD akan diputuskan oleh jawatankuasa PBPPP

No comments:

Post a Comment