... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

28.3.14

Statistik Sekolah di Selangor


Maklumat sehingga 28 Februari 2014

Sumber: Laman Web JPN Selangor

19.3.14

KENYATAAN MEDIA YAB MENTERI PENDIDIKAN TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

KENYATAAN MEDIA YAB MENTERI PENDIDIKAN TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

18 March 2014
KENYATAAN MEDIA
YAB MENTERI PENDIDIKAN TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN
MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) amat prihatin terhadap isu pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah dibangkitkan oleh guru-guru.
PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Pusat (PP).
Selain itu PBS merupakan sistem pentaksiran yang akan digunakan bagi menjamin pencapaian seseorang murid supaya tidak lagi dinilai berasaskan peperiksaan semata-mata.
Jemaah Menteri pada Disember 17, 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah  pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah  pada sesi persekolahan tahun 2012.
Walaubagaimanapun, pada 11 Februari tahun ini, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya.
Ini adalah kerana guru-guru  menyatakan bahawa mereka  dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat yang menjadi bebanan kepada mereka, manakala ibubapa pula tidak pasti bagaimana murid dinilai terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS.
Penangguhan ini adalah untuk mengenalpasti permasalahan yang ditimbulkan ekoran daripada rungutan guru-guru dan ibu-bapa dan mengambil langkah-langkah yang perlu dan segera dalam penambahbaikan PBS.
Ekoran dari kajian semula PBS, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan beberapa siri perbincangan dan pertemuan dengan kesatuan-kesatuan guru serta beberapa kelompok guru-guru  untuk mendapatkan maklum balas dan membantu dalam memberi input kepada penambahbaikan PBS.

Isu-isu pelaksanaan PBS
Berdasarkan kajian KPM dan input daripada guru-guru dan kesatuan-kesatuan guru, didapati terdapat tiga isu utama  berkaitan perlaksanaan pentaksiran sekolah.

Pertama, ialah penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak.   
Bagi menangani isu ini, KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid.
Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid tersebut.
Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Perekodan ini menggambarkan perkembangan pembelajaran murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa. Dengan yang demikian, guru tidak lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan evidens hasil kerja murid melalui pernyataan evidens yang terlalu kompleks.
Bagi ibu bapa yang ingin mengetahui tahap pencapaian anak-anak mereka, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pencapaian dengan mengadakan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah.

Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam meliputi Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Rekod Transit.
Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM dan melengkapkan Rekod Transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru.

Ketiga, perekodan prestasi murid melalui Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atas talian (online) yang sukar diakses dan memakan masa yang lama.

Oleh kerana bilangan pernyataan deskriptor dan evidens telah dikurangkan, secara otomatik guru-guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat.   
Bagi memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran, guru tidak perlu lagi mengisi data penguasaan murid menerusi SPPBS secara online seperti sebelum ini. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline.
Menerusi PBS juga, peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3 yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah.
PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan. Manakala mata pelajaran ScienceMathematics, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja. Mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis (assignment), ujian amali (practical test), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study). 
Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang setara (standardised) yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan (LP). LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan.
Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima.

PT3 ini juga akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4 sama ada di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional. Di samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka.

Untuk memastikan PBS yand telah di tambahbaik ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seperti yang dihasratkan, KPM akan mengadakan taklimat secara terperinci tentang konsep dan pelaksanaannya kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, pentadbir dan guru-guru.
Latihan adalah satu aspek utama dalam memastikan guru dapat melaksanakan pentaksiran. Oleh itu, KPM akan berusaha mengadakan latihan supaya guru memahami konsep pentaksiran dan mengamalkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Selain daripada itu, KPM juga akan mengadakan latihan bagi meningkatkan kemahiran guru memeriksa jawapan murid.

Penambahbaikan PBS akan di laksanakan mulai April 1.

13.3.14

Tindakan Pihak Sekolah Menangani Fenomena Jerebu 2014Dengan bacaan berada pada 175,  bermakna sekolah masih boleh dibuka namun tiada sebarang aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar bilik darjah yang dibenarkan.

11.3.14

e-Perkhidmatan Dalam Kementeraian Pendidikan

E-Perkhidmatan

No.E-PerkhidmatanStatus
1.SISTEM ADUAN DALAMAN SPTBaru
2.APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)Baru
3.PELAPORAN STATUS PELAKSANAAN TRANSFORMASI ASRAMA HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2020Baru
4.FPX : BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARANBaru
5.TEMPAHAN BILIK MESYUARATBaru
6.SISTEM KEHADIRAN STAF BPSHBaru
7.APLIKASI SEMAKAN PERMOHONAN PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN AMBILAN 2013Tutup
8.SEMAKAN KEPUTUSAN KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM) KPMBaru
9.SEMAKAN KEPUTUSAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) KPM 2013Baru
10.TABUNG PINJAMAN PELAJARANBaru
11.BANTUAN KEWANGAN KOLEJ KOMUNITIBaru
12.SINGLE SIGN ON (SSO)Baru
13.WEBOPACBaru
14.SISTEM PENGESANAN SOAL JAWAB PARLIMEN (EPARLIMEN)Baru
15.SISTEM MYMESYUARATBaru
16.SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET (SPA)Baru
17.SISTEM PENGURUSAN ISO (ISO)Baru
18.SISTEM TEMPAHAN KENDERAAN ONLINE (SISTEP)Baru
19.SISTEM LATIHAN (SILAT)Baru
20.SISTEM KEHADIRAN BIOMETRIK (EGBIOMETRIC)Baru
21.APLIKASI SOKONGAN PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO) 2013Tutup
22.PUSAT LATIHAN 1MALAYSIABaru
23.APLIKASI PERMOHONAN JAWATAN PEMBANTU AM PEJABAT (EMOHONPAP)Tutup
24.SEMAKAN PANGGILAN TEMU DUGA : MYBRAINSC TAHUN 2014Tutup
25.KEPUTUSAN PERMOHONAN MIS, CSFP DAN MTCP 2013Tutup
26.SEMAKAN PANGGILAN TEMU DUGA : HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) BAGI KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK IPTA TAHUN 2014Tutup
27.SEMAKAN PANGGILAN TEMU DUGA : HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) BAGI PPPT TAHUN 2014Tutup
28.MYBRAIN15 : MYMASTER & MYPHDBaru
29.SEMAKAN PENYATA TAJAAN SPTBaru
30.TAWARAN SLAB,SLAI, SUB KEPAKARAN DAN POST DOKTORALBaru
31.ESP (SISTEM PENAJAAN SPT)Baru
32.SISTEM MAKLUMAT PELAJAR LUAR NEGARA (SMPLN)Baru
33.TRACER STUDYBaru
34.MYUPGRADEBaru
35.MYRABaru
36.SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN RAYUAN KEMASUKAN KE IPTA / POLITEKNIK PREMIER SESI AKADEMIK 2013/2014Tutup
37.SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (ESPKWS)Baru
38.SISTEM EPANGKATBaru
39.SISTEM BAJET MENGURUS (EBAJET2013)Baru
40.SEMAKAN KURSUS PERSEDIAAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB) PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA TAHUN 2013Tutup
41.SEMAKAN TAWARAN KE TINGKATAN SATU (1) AMBILAN KEDUA DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH TAHUN 2013Tutup
42.SEMAKAN TAWARAN KE TINGKATAN EMPAT (4) DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH TAHUN 2013Tutup
43.PERMOHONAN MELALUI SISOKU BAGI ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) KATEGORI ORANG KURANG UPAYA TAHUN 2013Tutup
44.SEMAKAN TAWARAN KEMASUKAN KE KOLEJ VOKASIONAL DAN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAHUN 2013Tutup
45.SISTEM MAKLUMAT PENDIDIKAN SWASTA(SMIPS)Baru
46.SEMAKAN TAWARAN PROGRAM YURAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA KEPADA PENJAWAT AWAM LANTIKAN SPP TAHUN 2012Tutup
47.SEMAKAN KEPUTUSAN BERJAYA TEMUDUGA PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB) PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA TAHUN 2013Tutup
48.APLIKASI KEMASUKAN 10% MARKAH KOKURIKULUM TAHUN 2013 ( 01 Dec 2013 - 31 Dec 2014 )Baru
49.APLIKASI SEMAKAN KEPUTUSAN KURSUS SISTEM SARAAN MALAYSIA (KSSIM) - CALON JPN DAN CALON IPGBaru
50.SISTEM KURSUS INDUKSI SSM (KISSM) PERKHIDMATAN BUKAN GURUBaru
51.SEMAKAN KEPUTUSAN KURSUS INDUKSI SSM (KISSM) KUMPULAN II & III BAGI BULAN MEI DAN JUN 2012Tutup
52.SISTEM ELAPORAN BILBaru
53.PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYBaru
54.SEMAKAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN/PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTERBaru
55.SISTEM LAWATAN ANTARABANGSA (E-LA)Baru
56.SISTEM BAJET MENGURUS (EBAJET2012)Baru
57.SEMAKAN KEPUTUSAN KURSUS INDUKSI SSM (KISSM)Baru
58.SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)Baru
59.SISTEM MAKLUMAT PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SMPK)Baru
60.SISTEM SEMAKAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA ONLINEBaru
61.SEMAKAN SENARAI EFT DAN CEK BATALBaru
62.SEMAKAN DAN PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN (SSB)Baru
63.SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDIDIKAN (EMIS)Baru
64.SISTEM PENGURUSAN PERTUKARAN BUKAN GURU (E-TUKAR BUKAN GURU)Baru
65.SISTEM PERTUKARAN GURU (E-GTUKAR)Baru
66.SISTEM PEMATUHAN PERBELANJAAN BERHEMAT KPMBaru
67.SISTEM KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN (SKPK)Baru
68.SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH(SMS)Baru
69.DASHBOARD KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABaru
70.EDUCATION RESEARCH APPLICATION SYSTEM (ERAS)Baru
71.SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS)Baru
72.SISTEM SALAH LAKU DISIPLIN MURID (SSDM)Baru
73.SISTEM PELAPORAN ISU DISPLIN DAN PENDIDIKAN (E-PIDP)Baru
74.SISTEM PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM (SISPPA)Baru
75.SISTEM PENGURUSAN LATIHAN GURU (SPLG)Baru
76.BORIS IVASBaru
77.TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA, PERJALANAN DAN PELBAGAIBaru
78.ADUAN ICTBaru
79.SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KEWANGANBaru
80.SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASETBaru
81.SISTEM PEMANTAUAN PROJEK IIBaru
82.EPEROLEHANBaru
83.HRMISBaru

Sistem Pergerakan Pengetua dan Guru Besar JPN Selangor

Setiap pergerakan Guru Besar keluar dari sekolah hendaklah dicatatkan ke dalam sistem dalam talian ini.

Klik di sini untuk ke laman web tersebut.


Ini alamat pautan yang asal masa posting ini:  http://jpn.moe.gov.my/jpnselangor/geraks/
Ini pautan yang telah dikemaskini: http://jpnselangor.moe.gov.my/geraksv2/

7.3.14

Kit Pengenalan Perkhidmatan Awam


Kit pengenalan ini menjelaskan mengenai sistem pentadbiran Kerajaan Malaysia, perkhidmatan awam dan hal-hal berkaitan perkhidmatan pegawai. Maklumat yang dinyatakan dalam kit pengenalan ini berupaya membantu pegawai untuk mengetahui persekitaran pekerjaannya dengan lebih cepat dan seterusnya membantu pegawai dalam menjalankan tugas dengan lebih berkesan

Klik di sini.


Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Urusan Tatatertib dan Surcaj Bagi Semua Agensi di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia


Setiap penjawat awam hendaklah mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan di sepanjang tempoh perkhidmatannya. Pelanggaran peraturan menyebabkan seseorang pegawai itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan 50A, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, setiap tindakan tatatertib yang diambil terhadap seseorang pegawai dan dikenakan hukuman hendaklah dicatatkan ke dalam Buku Perkhidmatan pegawai dengan menyatakan butir-butir kesalahan yang telah dilakukan dan juga hukuman yang telah dikenakan.

Jenis Kesalahan 

a) Tatakelakuan
 1. Tidak taat setia kepada Yang Di-Pertuan Agong, Negara Dan Kerajaan
 2. Gangguan Seksual 
 3. Melakukan Pekerjaan Luar tanpa kebenaran 
 4. Melanggar etiket berpakaian 
 5. Penyalahgunaan Dadah 
 6. Penerimaan dan pemberian hadiah 
 7. Penerimaan dan pemberian keraian 
 8. Pemunyaan Harta 
 9. Menyelenggara Taraf Hidup Melebihi Emolumen 
 10. Meminjam Wang 
 11. Keterhutangan Wang Yang Serius 
 12. Meminjamkan Wang 
 13. Penglibatan Dalam Pasaran Niaga Hadapan 
 14. Cabutan Bertuah Loteri 
 15. Penerbitan Buku xvi. Membuat Penyataan Awam 
 16. Larangan Sebagai Penyunting xviii. Mengambil Bahagian Dalam Politik; Dan, 
 17. Tidak Hadir Bertugas

b) Tindakan
 1. Surcaj 
 2. Penahanan Kerja 
 3. Penggantungan Kerja 
 4. Penamatan Demi Kepentingan Awam


c) Jenis Hukuman
 1. Amaran 
 2. Denda
 3. Lucut Hak Emolumen 
 4. Tangguh Pergerakan Gaji 
 5. Turun Gaji 
 6. Turun Pangkat; Dan, 
 7. Buang Kerja


Muat turun dengan klik di sini.

Pengesahan Permohonan Kursus Pembangunan Kompetensi Guru

Guru Besar diminta memb uat pengesahan selewat-lewatnya 8 Mac 20914
6.0Proses Sokongan dan Pengesahan oleh ketua jabatan (Pengetua/Guru Besar)
 • Semua ketua jabatan dipohon mempastikan maklumat yang dimasukkan oleh pemohon adalah betul dan tepat.
 • Ketua jabatan berhak tidak menyokong mana-mana permohonan yang tidak lengkap dan benar berdasarkan dokumen-dokumen yang asal
 • Membuat catatan dalam ruang catatan bagi permohonan yang tidak disokong
Proses Sokongan dan Pengesahan:
 1. Login ke Aplikasi Pengurusan Kursus Pembangunan Kompetensi (APKPK) menerusi url berikut : http://apps.moe.gov.my/abpg/BpgAdmin
 2. Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan (Id Pengguna adalah Kod Sekolah dan Katalaluan adalah Kod Sekolah), sila tukar katalaluan bagi tujuan keselamatan.
 3. Klik pada menu 'Senarai Pemohon'
 4. Klik pada  untuk buat pilihan semua dan 'Hantar'
 5. Klik pada  bagi membuat proses sokongan/ pengesahan secara individu . menerusi fungsi ini juga Pilihan 'Sokong', 'Tidak Sokong', 'Batal' disediakan
 6. Sila buat catatan bagi permohonan yang 'Tidak Disokong'
 7. Klik butang 'Hantar' untuk memproses/ simpan.

http://apps.moe.gov.my/abpg/bpgonline/