... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, November 13, 2015

Haji Mat Jah bin Roslan


Mempengerusi mesyuarat sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Sepang


Sunday, November 1, 2015

Selamat Datang Ke Daerah Sepang

Tn. Hj. Khairi bin Bidin

MGB Sepang mengucapkan selamat datang kepada Tn. Haji Khairi bin Bidin yang menggantikan Tn. Hj. Mat Jah bin Roslan selaku Pegawai Pendidikan Daerah Sepang.  Semoga kehadiran beliau menyemarakkan lagi semangat dan kejayaan warga Sepang.

Sunday, October 25, 2015

Persekolahan Seperti Biasa Isnin 26 Oktober 2015

Esok semua sekolah di seluruh negara berjalan seperti biasa.

Friday, October 23, 2015

Alhamdulillah! Punca Kuasa Yang Dinanti Akhirnya Tiba

Pada tahun 2015, setakat ini terdapat dua perkara yang menyebabkan sekolah keliru tentang bilangan hari persekolahan yang telah mereka lalui. Perkara tersebut ialah:
1- cuti pada minggu pertama kerana banjir 2- cuti yang diberikan akibat jerebu.

Menurut Peraturan Pendidikan 1998, setiap sekolah wajib bersekolah sekurang-kurangnya 190 hari dalam setahun kalender persekolahan. Dalam peraturan ini, ia menggunakan istilah Hari Sekolah yang jelas berbeza dengan hari bekerja. 

6. Hari sekolah. 
 1. Hari sekolah bagi mana-mana satu tahun hendaklah tidak kurang daripada satu ratus sembilan puluh hari. 
 2. Guru besar atau pengetua hendaklah mengadakan hari ganti jika dia mendapati bahawa hari sekolah bagi sekolahnya adalah kurang
Berdasarkan surat pemakluman yang dikeluarkan oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, ia dengan jelas menyatakan "Walaupun sekolah ditutup pada hari yang berkaitan, namun hari tersebut masih dikira sebagai hari bekerja/hari persekolahan dan tidak perlu diganti." Maka dengan sendirinya semua cuti sekolah yang diberikan bersempena dengan bencana jerebu ini:
 1. dikira sebagai hari sekolah. 
 2. tidak perlu diganti (ini berikutan dalam Peraturan 10 (2) terdapat arahan ".... dan hari yang sekolah itu ditutup hendaklah diganti dengan hari yang lain."


Setelah sekian lama kekaburan di pihak sekolah mengenai bilangan hari persekolahan yang telah dilalui masing-masing


Sila baca posting ini untuk melihat missing linknya http://3.bp.blogspot.com/-VAfOqB7PW-8/VgimgZATeUI/AAAAAAAAR_8/2di08UVKYEc/s1600/FullSizeRender-789179.jpg
Sent from my iPhone

Sunday, October 4, 2015

Sekolah Seluruh Selangor Ditutup Pada 5 & 6 Oktober 2015

Berikutan masalah jerebu yang semakin tebal melanda negara, Menteri Pendidikan telah mengarahkn semua sekolah di beberapa negeri termasuk Selangor ditutup pada 5 dan 6 Disember 2015.
Semua murid, guru, kakitangan bukan guru dan pentadbir terbabit dengan penutupan sekolah ini. Walau bagaimanapun kakitangan swasta Kebersihan Bangunan dan Kawalan Keselamatan berkerja seperti biasa. Cuti ini tidak perlu diganti.

Sunday, September 27, 2015

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL, HARI DAN CUTI SEKOLAH) 1998*

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
 (PENGGAL, HARI DAN CUTI SEKOLAH) 
1998* 

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

1. Nama dan mula berkuat kuasa. 
Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal, Hari dan Cuti Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998.

2. Pemakaian. 
Peraturan-Peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah keraiaan dan sekolah bantuan kerajaan. 

3. Tafsiran.
Dalam Peraturan-Peraturan ini— 

 •  “guru besar” atau “pengetua” ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah; 
 • “cuti peristiwa” ertinya hari yang tiada pendidikan dijalankan disebabkan oleh apa-apa perayaan atau majlis rasmi sekolah;
 •  “hari ganti” ertinya hari yang pendidikan hendaklah dijalankan di sekolah bagi menggantikan hari yang pendidikan tidak dapat dijalankan atas apa-apa sebab yang diluluskan oleh Pendaftar. 


4. Kaedah-kaedah penggal sekolah.
Kaedah-kaedah penggal sekolah bagi mana-mana satu tahun hendaklah mendapat kelulusan Menteri. 

5. Cuti.
Sekolah hendaklah menurut semua Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Hari Kelepasan Am Negeri yang diwartakan bagi negeri di mana terletaknya sekolah itu, yang jatuh pada hari sekolah semasa penggal sekolah.

6. Hari sekolah. 

 1. Hari sekolah bagi mana-mana satu tahun hendaklah tidak kurang daripada satu ratus sembilan puluh hari. 
 2. Guru besar atau pengetua hendaklah mengadakan hari ganti jika dia mendapati bahawa hari sekolah bagi sekolahnya adalah kurang dan satu ratus sembilan puluh hari. 


7. Cuti peristiwa. 

 1. Guru besar atau pengetua dengan kelulusan Pendaftar, boleh memilih hari tertentu sebagai cuti penistiwa yang hendaklah tidak melebihi empat hari bagi mana-mana satu tahun.
 2. Cuti peristiwa itu tidak boleh diambil bagi maksud melanjutkan cuti penggal sekolah. 


8. Daftar kehadiran murid. 

 1. Kehadiran murid ke sekolah semasa hari sekolah hendaklah direkodkan dalam daftar kedatangan murid pada setiap hair yang murid itu hadir. 
 2. Nama murid yang telah bertukar atau berhenti sekolah hendaklah dibatalkan dari daftar itu pada hujung sesuatu bulan yang berkenaan. 
 3. Guru besar atau pendaftar boleh mengambil tindakan tatatertib terhadap seseorang murid yang gagal hadir sekolah bagi tempoh tiga hari berturut-turut tanpa apa-apa sebab munasabah. 


9. Pemberitahuan cuti. 
Guru besar atau pengetua hendaklah memberitahu ibu bapa murid secara bertulis mengenai hari ganti, cuti penggal sekolah dan cuti peristiwa. 

10. Kuasa menutup sekolah. 

 1. Guru besar atau pengetua mempunyai kuasa untuk menutup sekolah bagi suatu tempoh tertentu jika berlaku darurat atau bencana alam.
 2. Penutupan sekolah di bawah subperaturan (1), hendaklah diberitahu kepada Pendaftar secara lisan dan bertulis dengan seberapa segera yang praktik dan hari yang sekolah itu ditutup hendaklah diganti dengan hari yang lain. 


Dibuat 8 April 1998


**Nota:
Menteri mengeluarkan Peraturan di atas berikutan kuasa yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) seperti yang berikut (rujuk yang bertanda merah):
BAHAGIAN XIII 
PERATURAN-PERATURAN 
130. Kuasa Menteri untuk membuat peraturan. 

 1. Tanpa menjejaskan kuasanya untuk membuat peraturan-peraturan di bawah mana-mana peruntukan lain dalam Akta ini, Menteri boleh membuat peraturan peraturan bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini.
 2. Tanpa menjejaskan keluasan kuasa yang diberikan dalam subseksyen (1), Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi atau berkenaan dengan semua atau mana-mana perkara yang berikut
(a) penerimaan masuk murid ke institusi pendidikan, penyimpanan daftar murid di institusi pendidikan itu, had umur dan syarat yang membolehkan murid dikekalkan belajar di sesuatu institusi pendidikan atau di dalam mana-mana kelas di institusi pendidikan itu; 
(b) tempoh penggal institusi pendidikan, hari dan waktu murid hendaklah hadir di institusi pendidikan itu dan hari yang hendaklah dijadikan hari cuti oleh semua institusi pendidikan atau mana-mana institusi pendidikan atau golongan institusi pendidikan yang ditentukan

Penutupan Sekolah Pada 28.9.15 Berikutan Jerebu

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengarahkan semua sekolah di Selangor ditutup pada Isnin, 28 September 2015 berikutan bacaan IPU menunjukkan Tidak Sihat (IPU 101-200) dan Sangat Tidak Sihat (IPU 201-309)