... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

16.1.12

Perbezaan KBSR dengan KSSR

Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memasuki ke Tahun 2.  Ini bermakna di sesebuah sekolah murid Tahun 1 dan 2 akan mengikuti kurikulum KSSR sementara murid di Tahun 3, 4, 5 dan 6 pula masih mengikuti kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).  Sememangnya terdapat perbezaan di antara kedua-dua kurikulum ini.  Apakah perbezaannya yang signifikan? 
  1. Dokumen kurikulum KSSR dipanggil sebagai Dokumen Standard.  Tiada lagi Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.  
  2. KBSR menetapkan hasil pembelajaran (learning outcome) sebagai sasaran yang ingin dicapai setelah menamatkan sesuatu prose pengajaran dan pembelajaran (p&p) namun bagi KSSR ia menekankan standard kandungan dan standard pembelajaran sebagai sasarannya sewaktu guru merancang pembelajaran dan pengajaran (p&p).
  3. Strategi untuk murid menguasai Bahasa Inggeris dalam  KBSR ialah dasar PPSMI sementara dalam KSSR pula strateginya ialah dasar MBMMBI.
  4. Penilaian dalam KBSR menggunakan kaedah konvensyenal ujian dan peperiksaan sementara dalam KSSR pula menggunakan Standard Prestasi (yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan) sebagai panduan wajib guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Ujian dan peperiksaan sudah tidak lagi wajib dilaksanakan.  Pencapaian atau perkembangan murid akan dilabelkan dengan band.  Tidak ada lagi nombor (kedudukan) dalam peperiksaan sebaliknya mereka dilabel dengan band dari 1 hingga 6.  Band 6 adalah aras tertinggi sementara band 1 pula adalah sebaliknya.
Dasar MBMMBI telah merubah struktur mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dari segi komponen, peruntukan bilangan masa p&p, pendekatan serta mewajibkan kedua-dua mata pelajaran tersebut diajar oleh guru opsyen. 

Sepintas lalu:
  1. j-QAF, bahasa komunikasi (sekarang dikenali sebagai modul elektif), LINUS dan pemulihan  masih relevan dalam KSSR walaupun ia lahir pada zaman KBSR.
  2. Dasar PPSMI sudah tidak relevan dalam KSSR (SPI 12/2011).  Ini bermakna semua perkara yang terkandung dalam dasar PPSMI ini tidak lagi wujud dalam KSSR.
  3. Istilah band, deskriptor, eviden diperkenal dan digunakan dalam KSSR apabila melaksankan pentaksiran berasaskan sekolah.


No comments:

Post a Comment